อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการในแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือบริการในการทําโฆษณาออนไลน์ ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทําโฆษณาออนไลน์ และคู่แข่ง ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ความยากง่ายในการทําโฆษณาออนไลน์ของสินค้าและบริการก่อนทุกครั้งที่จะทำการเสนอราคา